Tartalom

1. Hogyan léphet velünk kapcsolatba

2. Egyéb szabályzatok és információk, amelyek érinthetik

3. Definíciók

4. Alapelvek

5. Adatkezelések típusai

5.1 A HONLAP LÁTOGATÓK ADATAINAK KEZELÉSE

5.1.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

5.1.2 Az adatkezelés jogalapja

5.1.3 Az adatkezelés időtartama

5.2 MEGKERESÉSEK ADATAINAK KEZELÉSE

5.2.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

5.2.2 Az adatkezelés jogalapja

5.2.3 Az adatkezelés időtartama

5.3 PARTNEREK ADATAINAK KEZELÉSE

5.3.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

5.3.2 Az adatkezelés jogalapja

5.3.3 Az adatkezelés időtartama

5.4 Regisztrációhoz kötött szolgáltatás igénybevétele

5.4.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

5.4.2 Az adatkezelés jogalapja

5.4.3 Az adatkezelés időtartama

5.5 ÉRZÉKENY SZEMÉLYES ADATOK

5.6 GYERMEKEK ÉS A SZEMÉLYES ADATOK

5.7 MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ

6. Az adatbiztonság

6.1 HOZZÁFÉRÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS

6.2  ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

6.3  ADATVÉDELMI INCIDENS

7. Az Ön személyes adatai kezelésével összefüggő jogai

8. Ha nem elégedett az adatkezelési tevékenységünkkel

9. Egyéb

 

 

Preambulum

A Gamma Zrt. elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme, valamint ezen adatok kezelésére vonatkozó átlátható és közérthető tájékoztatás nyújtása iránt. A Gamma Zrt. kiemelten fontosnak tartja az ügyfelei, partnerei, munkatársai és a tevékenysége iránt érdeklődők információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót annak érdekében, hogy megismerhesse, hogyan kezeljük a személyes adatokat. A tájékoztató a személyes adatok kezelésére vonatkozó szemléletünk és gyakorlatunk bemutatásán túl tartalmazza az érintetek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogait is.

A Gamma Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

A Gamma Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan tőle telhető arányos biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát szolgálja.

1. Hogyan léphet velünk kapcsolatba

  Az adatkezelő teljes megnevezése:

  Gamma Műszaki Zrt.

  Cím:

  1097 Budapest, Illatos út 11/b.

  Cégjegyzékszám:

  01-10-042525

  Telefonszám:

  +36 (1) 205-5771

  Fax:

  +36 (1) 205-5778

  Vezérigazgató:

  Zsitnyányi Attila

Amennyiben Ön adatkezelési kérdésben kapcsolatba kíván lépni velünk, több lehetőség közül választhat:

  • Küldhet e-mailt a gamma@gammatech.hu címre
  • Küldhet nekünk levelet a 1097 Budapest, Illatos út 11/b. címre
  • Küldhet nekünk faxot a +36 (1) 205-5778 számra

2. Egyéb szabályzatok és információk, amelyek érinthetik

Jelen Adatkezelési Tájékoztató teljes körűen tartalmazza a weboldalainkon gyűjtött adatokra vonatkozó adatkezelési szabályokat, illetve kitér az általunk alkalmazott további főbb adatkezelési formákra is. Amennyiben ön ezek valamelyikével érintett, úgy annak speciális szabályait a Tájékoztató – az adott adatkezelésre, adatkezelési formára – vonatkozó része tartalmazza.

Sütik használatára vonatkozó tájékoztatónk

Amikor Ön weboldalainkat vagy az általunk nyújtott egyéb digitális termékeket vagy szolgáltatásokat használja, a sütik használatával olyan információkat gyűjthetünk Önnel kapcsolatban, amelyek alkalmasak arra, hogy Önt megkülönböztessük a weboldalaink, digitális szolgáltatásaink illetve termékeink többi felhasználójától. A sütik használatára vonatkozó külön tájékoztatónk – mely leírja, hogy a sütiket hogyan és milyen célokból használjuk  ide kattintva olvashatja el.

A weboldal használatára vonatkozó Feltételek és Kikötések

Amennyiben alkalmazunk ilyet, úgy annak célja, hogy meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján Ön hozzáférhet weboldalainkon szerepeltetett tartalmakhoz és használhatja azokat. A Feltételeket és kikötéseket ide kattintva olvashatja el.

 

Kapcsolódó platformok, weboldalak

Weboldalainkon megjelenhetnek olyan linkek, melyek más weboldalakra navigálják Önt. Amennyiben Ön ezekre a linkekre kattint, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeknek a weboldalaknak a jelen tájékoztatóban foglalt szabályoktól eltérő saját adatkezelési szabályzatuk, tájékoztatójuk lehet, amelyek tartalmáért nem áll módunkban felelősséget vállalni. Kérjük, olvassa el ezeket a szabályzatokat, tájékoztatókat, mielőtt bármilyen személyes adatot szolgáltat ezeken a felületeken.

A közösségi hálózatok használata során megadott információkra vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket nem áll módunkban ellenőrizni, a közösségi hálózatok használata során ezen hálózatok adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatói az irányadók és alkalmazandók.

Amennyiben a Gamma Zrt. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

További adatkezelések és adatkezelési tájékoztatás

Amennyiben Ön regisztrációhoz kötött szolgáltatást kíván igénybe venni, vagy partnerünk illetve munkatársunk kíván lenni, úgy meg kell ismernie és el kell fogadnia az ilyen esetekben folytatott adatkezeléseink során alkalmazott szabályokat is. Az ezen érintetti körökbe tartozó személyekkel kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozó szabályozásunk ugyanis tartalmazhat további speciális rendelkezéseket, illetve egyéb, kiegészítő információt is (pl. adatfeldolgozás vonatkozásában), ezért kérjük, olvassa el ezeket is, és kérdése esetén forduljon hozzánk bizalommal.

Amennyiben munkatársunk kíván lenni, úgy a vonatkozó adatkezelési szabályokról a személyes kapcsolattartójától, illetve a fenti elérhetőségeinken keresztül kaphat további tájékoztatást.

3. Definíciók

 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

4. Alapelvek

A Gamma Zrt. adatkezelései szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen, jogszabály általi felhatalmazáson, továbbá önkéntes hozzájáruláson alapulhatnak.

Személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatokat töröljük.

Nem gyűjtünk különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az általunk kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos.

Az adat felvétele előtt minden esetben közöljük az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

Ha az adatkezelési tájékoztatóba foglalt szabályok hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az általunk kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

Amikor az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtjük, a honlapunkon keresztül előzetesen, de legkésőbb a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátjuk a következő információkat:

a)      az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b)      a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

c)       adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen.

Az említett információk mellett az érintettet a következő kiegészítő információkról is tájékoztatjuk:

a)      a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b)  az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c)   az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

a)      a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e)   arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következménnyel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

A személyes adatokat nem tároljuk az azokra meghatározott adatkezelési célhoz vagy célokhoz szükséges időtartamon túl, ideértve az esetleges jogi, számviteli vagy bejelentési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségek tejesítésének céljait is. A megőrzési időkre vonatkozó további információkat az egyes adatkezeléseknél jelöljük.

Ahhoz, hogy helyesen határozzuk meg a megfelelő adatkezelési időtartamot, figyelembe vesszük a személyes adat mennyiségét, jellegét és érzékenységét, a jogosulatlan hozzáférés vagy nyilvánosságra hozatal esetleges kockázatait, az adatkezelés céljait, a vonatkozó jogszabályi előírásokat és azt, hogy ezeknek a céloknak az elérését más módon meg tudjuk-e valósítani.

Bizonyos körülmények fennállása esetén, kutatási vagy statisztikai célból anonimizálhatjuk az Ön személyes adatait (melynek következtében többé már nem lesz Önhöz kapcsolható adat), mely esetben az Ön további értesítése vagy tájékoztatása nélkül használhatjuk az ilyen adatokat.

5. Adatkezelések típusai

5.1 A honlap látogatók adatainak kezelése

A Gamma Zrt. honlapjának nyilvános tartalmához bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt – jogosultság igazolása nélkül megismerhető – oldalakon korlátozás nélkül tájékozódhat. Azonban a weblap bizonyos információkat automatikusan gyűjthet a látogatásokkal kapcsolatban.

5.1.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A kiszolgáló szervereink (webszerverek) naplófájljaiból származó Önre vonatkozó információk közül az Ön számítógépére, így az IP címére, operációs rendszerére, böngészője típusára vonatkozó adatokat kezelhetjük. Ezen adatokat technikai okból (rendszer adminisztrációs célra), valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából használjuk. Abban is segítségünkre szolgálnak ezen adatok, hogy online tevékenységeinkhez a lehető legjobb online infrastruktúrát teremtsük meg, továbbá segítségünkre legyenek az esetleges visszaélések elleni védekezésben.

Az IP címek rögzítésének folyamata az arányosság és az adattakarékosság elveivel összhangban került kialakításra. Az érintettek IP címei anonimizált, a látogatók esetleges regisztrációjával nem összekapcsolható módon kerülnek tárolásra, így az érintettek magánszférájának korlátozása nélkül valósítjuk meg az anonim statisztikák készítését.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre csatlakozó felhasználó számítógépe egyértelműen azonosítható. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató.

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Önre vonatkozó információt sütik (cookie) alkalmazásával is gyűjthetünk azzal kapcsolatban, hogy miként használja weboldalainkat. A sütik használatára vonatkozó tájékoztatónkat ide kattintva olvashatja el.

5.1.2 Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelésünk jogalapja azon jogos érdekünk, hogy weboldalainkat, termékeinket és szolgáltatásainkat ellenőrizni és fejleszteni tudjuk, továbbá a rendszerben kezelt adatok és a rendszer megfelelő színvonalú, felhasználóbarát működését biztosító informatikai infrastruktúra biztonságának megóvásához fűződő jogos érdek, illetve az előzetes tájékoztatását követően a felhasználó választása szerinti használati módhoz tartozó adatkezelési hozzájárulás.

5.1.3 Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig, de maximum 2 évig kezeljük. Az adattárolás módja: elektronikus.

5.2 Megkeresések adatainak kezelése

A Gamma Zrt.-t megkereső ügyfél / érdeklődő adatait érintő adatkezelés

5.2.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja:

az ügyfél / érdeklődő neve

 

A Gamma Zrt.-t megkereső ügyfél / érdeklődő neve (amennyiben azt megadja számunkra).

Az adatkezelés célja az adott személy azonosítása.

telefonszám

 

A telefonszám a Gamma Zrt.-t megkereső ügyfél / érdeklődő személy azon elérhetősége, amelyen vele – a megkereséssel összefüggésben – a Gamma Zrt. kapcsolatot tarthat.

Az adatkezelés célja a megkeresővel történő kapcsolattartás biztosítása.

e-mail cím / levelezési cím

 

Az e-mail cím / levelezési cím a Gamma Zrt.-t megkereső ügyfél / érdeklődő személy azon elérhetősége, amelyen vele – a megkereséssel összefüggésben – a Gamma Zrt. kapcsolatot tarthat.

Az adatkezelés célja a megkeresővel történő kapcsolattartás biztosítása.

A megkeresések tartalmától függően szükségessé válhat további adatok bekérése, de ilyen esetben ezek adatkezelési vonatkozásairól külön tájékoztatást adunk. Árajánlat kérés esetén az ajánlat adás feltétele az ajánlatkérő (vagy nem természetes személy ajánlatkérő esetében az ajánlatkérőt képviselő természetes személy) fenti adatainak megadása. Sajtó érdeklődés esetén az ajánlatkérésre vonatkozó szabályok érvényesek.

Elektronikus levelezés

Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím a természetes személy nevét vagy a kilétére utaló nevet tartalmazzon. Az e-mail címmel és a levelezési címmel kapcsolatos elvárás az, hogy az olyan ténylegesen létező cím legyen, amelyen keresztül a felek kapcsolatot tarthatnak.

Cégünk központi e-mail címe: gamma@gammatech.hu. Amennyiben Ön elektronikus levelet küld számunkra (bármely @gammatech.hu végződésű e-mail címre), úgy kérjük, levele, e-mail címe, és a levél csatolmánya kizárólag olyan személyes adatot tartalmazzon, amely fölött Ön jogosult rendelkezni, és egyben Ön szükségesnek tartja, hogy azt az információt a Gamma Zrt.-vel megossza.

Kérjük, hogy olyan információt, adatot a levele illetve csatolmányai ne tartalmazzanak, amely Gamma Zrt. általi kezeléséhez nem járul hozzá, vagy az a Gamma Zrt.-vel fennálló üzleti kapcsolatából fakadó jog érvényesítése, vagy kötelezettség teljesítése, vagy a Gamma Zrt. és Ön, vagy az Ön által képviselt szervezet közötti bármely hivatalos, üzleti kapcsolat létrejöttének lehetőségéhez nem tart szükségesnek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Gamma Zrt. számára elérhető technológia nem teszi lehetővé, hogy a beérkező e-mailek és azok csatolmányai tartalmának – bármely a Gamma Zrt. részéről erre kijelölt munkatárs általi – megismerése nélkül megállapítható legyen, hogy az tartalmaz-e a hatályos jogszabályok, illetve a belső szabályozásunk szerint a Gamma Zrt. által nem kezelhető személyes adatot.

Ezért amennyiben Ön @gammatech.hu végződésű e-mail címre levelet küld, azt kell feltételeznünk, hogy Ön szerint az abban található személyes adatok általunk történő kezelése a vonatkozó jogszabályok alapján indokolt és szükséges, és kifejezetten hozzájárul ezen adatok általunk történő megismeréséhez és kezeléséhez. Azonban fenntartjuk a jogot, hogy az általunk nem kért információkat töröljük.

Egyben tájékoztatjuk, hogy munkatársaink számára nem megengedett, hogy a céges e-mail címükről magán jellegű levelezést folytassanak. Munkatársaink számára igyekszünk védelmet biztosítani a Gamma Zrt. üzleti érdekei szerint nem kívánt, az egyes munkatársak munkavégzéshez nem szükséges tartalmú levelekkel szemben, és törekszünk megvédeni őket az ilyen levelek által jelentett terhektől (pl. spam-ek).

A nem hivatalos célú és tartalmú, illetve kéretlen levelek törlésre kerülnek. A címzett nevét vagy neve részletét tartalmazó céges e-mail cím esetében sem áll módunkban a feladó és a címzett közötti kapcsolat jellemzőit vizsgálni. Amennyiben a levelek előzetes szűrése ellenére munkatársunk ilyen tartalmú (spam, vagy magánjellegű) levelet kapna, úgy azt köteles haladéktalanul törölni.

5.2.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges /GDPR 6. cikk (1) bek. b)/. A Gamma Zrt., vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. /GDPR 6. cikk (1) bek. f)/.

5.2.3 Az adatkezelés időtartama

Az adatkezeléssel érintett személy nevét és megadott elérhetőségeit, továbbá az adott megkeresés tartalmától függően szükségessé váló további adatait az Gamma Zrt. addig kezeli, amíg az 5.2.1-es pontban megjelölt célból az szükséges.

A Gamma Zrt. jogos érdeke az elektronikus és papír alapú levelezés (továbbiakban együtt: levelezés) rendelkezésre állásásnak, kereshetőségének biztosítása. Ezért a levelezéseket folyamatosan mentjük és archiváljuk, és a megőrzés, archiválás szükségességét 10 évente érdekmérlegeléssel felülvizsgáljuk. A leveleket az érdekmérlegelés eredményétől függően töröljük (semmisítjük meg).

5.3 Partnerek adatainak kezelése

5.3.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja:

a Partner neve (vagy amennyiben a Partnert nem természetes személy, úgy ide értve a Partnert képviselő természetes személy nevét), beosztása

Az adatkezelés célja az adott személy azonosítása.

telefonszám

Az adatkezelés célja a Partnerrel történő kapcsolattartás biztosítása.

e-mail cím / levelezési cím

 

Az e-mail cím / levelezési cím a Partner azon elérhetősége, amelyen keresztül a Gamma Zrt. írásban, elektronikus úton kapcsolatot tarthat.

Az adatkezelés célja a Partnerrel történő kapcsolattartás biztosítása.

A Partnerrel történő együttműködés tartalmától és formájától függően szükségessé válhat további adatok kezelése, de ilyen esetben ezek adatkezelési vonatkozásairól külön tájékoztatást adunk.

Szerződéses kötelezettségei teljesíthetősége, ügyfél elégedettség mérése, üzletszerzés, csalások megelőzése, illetve követelései érvényesíthetősége céljából a Gamma Zrt. a szükséges mértékben és ideig kezeli azon Partnerei (illetve amennyiben a Partner nem természetes személy, úgy az azt képviselő természetes személy) adatait, akikkel szerződéses jogviszonyban áll. A kezelt adatok köre: név + további kapcsolattartási adatok.

Önre vonatkozó személyes adatot, információt (mint pl. a teljes nevét, üzleti partnerünknél betöltött pozícióját, e-mail címét és telefonszámát) üzleti partnereink, velünk kapcsolatban álló más jogi személyek is szolgáltathatnak részünkre (pl. amennyiben a velünk kötött szerződés teljesítése érdekében Ön az adott üzleti partner kijelölt képviselője, kapcsolattartója).

Amennyiben a Gamma Zrt. a vele szerződéses viszonyban már nem álló korábbi, vagy remélt jövőbeni ügyfeleinek, illetve korábbi vagy leendő beszállítóinak képviseletében eljáró természetes személyek adatait kezeli, úgy ilyen esetben is a Partnerekkel kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozó rendelkezések érvényesülnek.

5.3.2 Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése

Amennyiben a szerződéses Partner természetes személy, az adatkezelés jogalapja, hogy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések Gamma Zrt. általi megtételéhez szükséges. /GDPR 6.cikk (1) bek. b)/ 

Amennyiben az érintett a szerződő felet képviselő személy (pl. a kapcsolattartó), úgy az adatkezelés jogalapja, hogy az a Gamma Zrt. (és a szerződő fél, illetve adott esetben harmadik fél) érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. /GDPR 6.cikk (1) bek. f)/ 

Igényérvényesítés, ügyfél elégedettség, üzletszerzés, csalások megelőzése

A követelések érvényesíthetősége, ügyfél elégedettség mérése, üzletszerzés, csalások megelőzése céljából történő adatkezelések jogalapja, hogy az a Gamma Zrt. vagy egy harmadik fél érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. /GDPR 6.cikk (1) bek. f)/ 

Jogi kötelezettség

A Gamma Zrt. a mindenkori jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően eleget tesz a bizonylatolási kötelezettségének. A számlák és a hozzájuk kapcsolódó teljesítésigazolások tartalmazhatnak személyes adatokat. Ennek következtében kezeljük a partnerek (illetve képviselőik) ezeken feltüntetett személyes adatai, mely adatkezelés jogalapja, hogy az a Gamma Zrt.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. /GDPR 6. cikk (1) bek. c)/

Ezekre az adatkezelésekre vonatkozó megőrzési időt a mindenkori jogszabályi kötelezettség határozza meg.

5.3.3 Az adatkezelés időtartama

Az adatokat a szerződés hatályának és érvényességi idejének megfelelő ideig őrizzük meg, illetve addig az időpontig, amíg a felek közötti kapcsolattartás biztosítása a szerződésből fakadó kötelezettségvállalás, továbbá felelősség megállapíthatósága szempontjából az szükséges.

A partnereinkkel folytatott levelezés megőrzése esetében is az 5.2.3 -ban foglaltak szerint járunk le.

5.4 Regisztrációhoz kötött szolgáltatás igénybevétele

5.4.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja:

a szolgáltatást igénybe venni kívánó személy (a továbbiakban: érintett) neve,

Az adatkezelés célja az adott személynek (érintett) a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítása.

az érintett beosztása, munkahelyének neve, címe

Az adatkezelés célja az adott személynek (érintett) a szolgáltatás szempontjából lényeges jellemzőinek azonosítása.

telefonszám

Az adatkezelés célja az érintettel történő kapcsolattartás biztosítása, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítása.

e-mail cím / levelezési cím

 

Az e-mail cím / levelezési cím az érintett azon elérhetősége, amelyen keresztül a Gamma Zrt. írásban, elektronikus úton kapcsolatot tarthat, illetve a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítása eszköze.

Az adatkezelés célja a Partnerrel történő kapcsolattartás biztosítása.

Az érintett által igénybe vett szolgáltatástól, az érintettel történő együttműködés tartalmától és formájától függően szükségessé válhat további adatok kezelése (pl. gépjármű forgalmi rendszáma), de ilyen esetben erről külön tájékoztatást adunk.

Sor kerülhet arra is, hogy a regisztráció során az Önre vonatkozó személyes adatot, információt (mint pl. a teljes nevét, üzleti partnerünknél betöltött pozícióját, e-mail címét és telefonszámát) elektronikus úton nem Ön személyesen, hanem valaki más juttatja el hozzánk. Ezért fenntartjuk a jogot a regisztrációs szándék („Nyilatkozat”) valódiságának ellenőrzésére, és természetesen ennek során önnek lehetősége van a regisztrációval kapcsolatosan felénk attól eltérő nyilatkozatot tenni (pl. azt visszavonni, az Ön adatait tartalmazó regisztráció törlését kérni).

Előzetes regisztrációhoz kötött rendezvény

A regisztrációhoz kötött szolgáltatások igénybevételének egyik típusa a kötelező előzetes regisztrációhoz kötött rendezvény. Ilyen esetben az adatkezelés célja a rendezvénnyel összefüggő kapcsolattartás és az előzetes regisztrációhoz kötött részvétel biztosítása. A rendezvényen való részvétel biztosítása érdekében a részvételi szándék regisztrálásához elengedhetetlen a résztvevő beazonosíthatósága. A részvételi szándékot és az adatkezelési hozzájárulást tartalmazó nyilatkozat hitelességének ellenőrzéséhez szükséges a kapcsolattartási adatok kezelése.

A rendezvény helyszínétől függően felmerülhetnek további adatkezeléssel együtt járó körülmények, biztonsági követelmények (pl. kamerarendszer, elektronikus beléptető rendszer, speciális – pl. testhő, alkohol szonda – ellenőrzések alkalmazása, stb.). Ezért felhívjuk a figyelmét arra, hogy minden esetben a belépés feltétele, hogy a résztvevő a vonatkozó biztonsági (és adott esetben további adatkezelési) előírásokat magára nézve kötelezőnek ismerje el, a kapcsolódó adatkezeléseket indokoltnak fogadja el, illetve azokhoz hozzájáruljon. A megszokottól eltérő követelményeket alkalmazó helyszínek esetén erre a körülményre előzetesen külön felhívjuk az érintett regisztrálók figyelmét, és az aktuális szabályokról természetesen a megadott elérhetőségeinken, vagy akár a helyszínen is kaphatnak további tájékoztatást.

A regisztráció során kért adatok megadása, és az érintett érvényes adatkezelési hozzájárulása egyaránt elengedhetetlen feltétele az előzetes regisztrációhoz kötött rendezvényen történő részvételnek. A részvételi szándékát előre jelző érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását utóbb természetesen visszavonhatja, azonban ilyen esetben a regisztrációját töröljük, és így nem tudjuk biztosítani a részvételét a rendezvényen.

5.4.2 Az adatkezelés jogalapja

Amennyiben ön regisztrációhoz kötött szolgáltatást kíván igénybe venni, úgy az ahhoz kapcsolódó adatkezelésünk jogalapja többnyire az érintett hozzájárulása /GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont/. Ilyen esetben különösen fontos, hogy tisztában legyen a személyes adatai kezelésével összefüggő jogaival (pl. a hozzájárulás visszavonásának lehetősége), amit bővebben a tájékoztató 7. pontjában ismerhet meg.

Speciális esetben azonban a jogalapot az 5.3.2 pontnál (Partnerek) bemutatott rendelkezések teremtik meg. Erről az adott adatkezelés dokumentumában adunk külön tájékoztatást.

5.4.3 Az adatkezelés időtartama

Egy regisztrációhoz kötött szolgáltatás esetében (ide értve az előzetes regisztrációhoz kötött rendezvényt is) a kapcsolódó dokumentumok alapján (pl. a rendezvénnyel kapcsolatos tájékoztatókban foglaltak, az érintett nyilatkozatai, stb.) az érintett és a Gamma Zrt. között egy megállapodás jön létre. A adatokat a megállapodás hatályának és érvényességi idejének megfelelő ideig őrizzük meg, illetve addig az időpontig, amíg a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez a felek közötti kapcsolattartás biztosítása, továbbá adott esetben a szerződéssel kapcsolatosan felelősség megállapíthatósága szempontjából az szükséges.

Meghatározott időtartamú regisztrációhoz kötött szolgáltatás igénybevétele esetén – amennyiben a szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaznak – a kezelt adatokat legkésőbb a meghatározott időtartam lejártát követő 5. munkanapig töröljük.

Például egy előzetes regisztrációhoz kötött rendezvény kapcsán a regisztráció céljából kezelt személyes adatokat fő szabály szerint legkésőbb a rendezvény záró napját követő 5. munkanapig töröljük.

Előfordulhat azonban az is, hogy az eredeti adatkezelési céltól eltérő új célból ismét/továbbra is indokolttá/szükségessé válik a regisztráció során megadott adatok vagy azok egy részének kezelése, pl:

-         az érintett önkéntesen kifejezetten hozzájárul az általunk kezelt adatainak, vagy azok egy részének más célból történő további kezeléséhez;

-         a tájékoztató 5.3.1 pontja szerinti jogalapok valamelyike ezt indokolttá teszi, pl. egy rendezvényen történő károkozás, személyi sérülés esetén az adatokat az ilyenkor indokolt intézkedések megfelelő végrehajtásához szükséges ideig kezeljük.

Ilyen esetekben az eredeti célból folytatott adatkezelés befejeződik, és egy új adatkezelés veszi kezdetét, az adott jogalaphoz igazodó szabályoknak megfelelően.

5.5 Érzékeny személyes adatok

Bár nem gyűjtünk érzékeny személyes adatokat, Önnek technikailag mégis lehetősége van arra, hogy általunk nem kért adatokat, plusz információt szolgáltasson, például amikor levelet ír nekünk. Ezért kérjük, hogy csak olyan személyes adatot, információt osszon meg velünk, amelyet feltétlenül szükségesnek tart.

5.6 Gyermekek és a személyes adatok

Weboldalaink alapvetően nem kiskorú felhasználók részére készültek, továbbá tudatosan nem gyűjtünk kiskorúakra vonatkozó adatokat. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adatait kezeljük, úgy minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően járjunk el, ideértve a vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben az szükségessé válik.

Amennyiben Önnek tudomására jut, hogy (16. életévét be nem töltött) gyermeke, az Ön hozzájárulása nélkül személyes adatot szolgáltatott részünkre, úgy kérjük, haladéktalanul tájékoztasson minket e-mailben a gamma@gammatech.hu e-mail címen, hogy a megfelelő lépéseket megtehessük.

5.7 Marketing kommunikáció

Amennyiben végzünk ilyen tevékenységet, Ön kizárólag akkor kap tőlünk marketing kommunikációs értesítéseket, ha Ön úgy kívánja. Ebben az összefüggésben kizárólag az Ön által megadott, általában név és email cím adatokat használjuk fel.

Bármikor kérheti a tőlünk érkező közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú, és/vagy a szakmai hírlevél jellegű értesítések megszüntetését, a jelen tájékoztatóban feltüntetett bármely írásbeli elérhetőségen.

Amennyiben ilyen tevékenységet folytatunk, úgy legkésőbb annak megkezdésekor az érintett rendelkezésére bocsátjuk az adatkezeléssel kapcsolatos további információkat.

6. Adatbiztonság

6.1 Hozzáférés és adattovábbítás

A személyes adataihoz való hozzáférés azon munkavállalókra és szolgáltatókra korlátozódik, akik/amelyek tevékenységéhez elengedhetetlenül szükséges ezen információk ismerete.

A szervezeti egységeinknél adatkezelést végző alkalmazottak és a megbízásunkból az adatkezelésben (adatfeldolgozásban) résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.

A Gamma Zrt. által kezelt személyes adatokat harmadik személyek részére kizárólag jogos érdekből (pl. adósságbehajtás), vagy jogszabályi kötelezettségből fakadóan adjuk át, illetve ha ehhez az érintett felhasználó előzetesen kifejezett beleegyezését adta, vagy ezt tőlünk kifejezetten kérte. Adott esetben ezekre az alábbiak szerint kerülhet sor:

  • Az Ön kérelmének teljesítése, vagy szolgáltatásaink nyújtása céljából, az ahhoz szükséges adatokra kiterjedően, az erről Önnek adott előzetes tájékoztatásnak megfelelően továbbíthatjuk a személyes adatait az adott szolgáltatók részére. (Ezen szolgáltatók – adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként egyaránt – kötelesek a személyes adatok bizalmasságát és megfelelő védelmét biztosítani.)
  • Amennyiben jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés, szerződéses feltételek teljesülése érdekében, vagy a Gamma Zrt., vagy ügyfeleink vagy mások jogainak védelme érdekében szükséges az Ön személyes adatait az illetékes hatósággal közölni, úgy az ahhoz szükséges mértékben szintén sor kerülhet az adatok átadására.
  • A Gamma “cégcsoporton” belül megoszthatjuk az Ön adatait, de kizárólag az eredeti, jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt céllal/célokkal megegyezően, az ahhoz szükséges mértékben.

A Gamma Zrt. állami szervek számára is csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat, például ha a rendőrség/ügyészség megfelelő jogszabályi felhatalmazással a nyomozáshoz az adott személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Amennyiben az Ön személyes adatai tekintetében igénybe vennénk adatfeldolgozót, úgy az adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozói szerződésben érvényesítjük.

Nemzetközi adattovábbítás

Fő szabályként nem továbbítunk személyes adatokat Európai Unión kívüli vállalatoknak vagy harmadik feleknek. Amennyiben erre sor kerülne, úgy azt kizárólag a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően tesszük, és erről a rendelkezésünkre álló módon tájékoztatást adunk.

Egyéb esetek

Amennyiben bármely tevékenységünket értékesíteni kívánjuk, úgy az adott tevékenységünk tekintetében Önre vonatkozó személyes adatok és információk a jövőbeni vevő részére átadásra kerülhetnek.

6.2  Adatbiztonsági intézkedések

A Gamma Zrt. a szükségességet és arányosságot szem előtt tartó módon és mértékben védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatokat kezelő munkatársaink kötelesek a lehető legnagyobb körültekintéssel, a személyes adatok védelme alkotmányos elveinek mindenben megfelelve, az információs önrendelkezés jogát tiszteletben tartva eljárni.

A Gamma Zrt. a tőle elvárható módon és mértékben törekszik arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat lehetőség szerint:

·         csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető

·         hitelessége és hitelesítése biztosított;

·         változatlansága igazolható;

·         a jogosulatlan hozzáférés ellen védett

legyen.

A Gamma Zrt. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Ugyanakkor felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vezethetnek, és/vagy szerződés vitatását, vagy az információ felfedését, módosítását eredményezhetik. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Gamma Zrt. megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést, és lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében, mindazonáltal ezen adatok szolgáltatása az Ön személyes döntése és felelőssége.

6.3  Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens egy olyan biztonsági rés, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Amennyiben a Gamma Zrt.-nél kezelt személyes adat biztonsági incidens áldozatává vált, vagy éppen ennek folyamata alatt van, akkor a jogszabályokban meghatározott esemény bejelentési kötelezettségnek megfelelően bejelenti ezen incidens tényét és kapcsolatot tart a jogszabályban meghatározott szervekkel.

7. Az Ön személyes adatai kezelésével összefüggő jogai

A hatályos uniós és hazai adatvédelmi jogszabályok az alábbi jogokat biztosítják Önnek a személyes adatait érintő adatkezeléssel összefüggésben. Ahhoz, hogy ezeket a jogait gyakorolhassa, szükség van személyazonossága igazolására.

Tájékoztatáshoz való jog

Önnek joga van tájékoztatást kapni arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait, ideértve azt is, miként használjuk az Ön személyes adatait, és Önnek milyen jogai vannak a személyes adataival összefüggésben. Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban összefoglaltunk minden olyan információt, amelyre szüksége lehet.

Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens a Gamma Zrt. rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő – a vonatkozó szabályozásokban foglalt feltételek teljesülésétől függően – indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Adataihoz való hozzáférés joga

Önnek joga van hozzáférni az általunk kezelt személyes adataihoz, információihoz. Tájékoztatást tudunk nyújtani arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, vagy sem, és a vonatkozó szabályozásnak megfelelően hozzáférést biztosítunk az általunk kezelt személyes adataihoz, információihoz.

Helyesbítéshez való jog

Figyelembe véve az adatkezelés célját, amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatok vagy információk pontatlanok, vagy hiányosak, Ön jogosult azok helyesbítését, kijavítását illetőleg frissítését kérni.

Amennyiben a helyesbítéssel érintett adatokat harmadik személy részére korábban már továbbítottuk, úgy amennyiben az lehetséges (illetve az nem jelent aránytalanul nagy terhet), a helyesbítésről is tájékoztatást adunk számukra. Adatai helyesbítését illetőleg napra késszé tételét kérheti tőlünk a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott kapcsolattartási formák valamelyikén.

Adatai törléséhez (elfeledtetéshez) való joga

Amennyiben adatkezelésünk célja megszűnt és egyéb adatkezelési cél illetőleg jogalapra nem hivatkozhatunk, kérheti személyes adatai és információi törlését illetőleg eltávolítását. Azokban az esetekben élhet törléshez illetve elfeledtetéshez való jogával, ha például az Ön adatai a továbbiakban már nem szükségesek azok gyűjtésekor és kezelésekor eredetileg meghatározott célok eléréséhez, illetve amikor az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és Ön visszavonta az adott hozzájárulását.

A hatályos jogi szabályozásnak megfelelően speciális esetekben nem gyakorolható az elfeledtetéshez való jog. Amennyiben kíváncsi ezekre az esetekre, lépjen velünk kapcsolatba.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos esetekben Önnek joga van „letiltani” vagy korlátozni személyes adatainak kezelését. Ilyen lehet, amikor Ön arra kéri a Gamma Zrt.-t, hogy azokat a személyes adatokat, amelyeket egyébként törölnénk, annak érdekében őrizzük meg, hogy Ön jogi úton érvényesíteni tudja valamely jogos érdekét vagy igényét. Amennyiben Ön arra kér minket, hogy valamely adatának kezelését korlátozzuk, akkor annak tárolásán kívül más adatkezelési műveletet a továbbiakban nem végzünk rajta.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)   az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);

b)      az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)   az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d)   az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Gamma Zrt. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

·         az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

·         az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha az adatkezelés a Gamma Zrt. vagy egy harmadik fél érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ebben az esetben a Gamma Zrt. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

További információ az Ön jogaival kapcsolatban

Személyes adatai kezelésével és érintetti jogaival kapcsolatban további tájékoztatást kaphat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól (NAIH), pl. a https://naih.hu/ weboldalon.

8. Ha nem elégedett az adatkezelési tevékenységünkkel

Elkötelezettek vagyunk magánélete és személyes adatai tiszteletben tartása és védelme iránt. Mindazonáltal, amennyiben Ön nem elégedett azzal, hogy személyes adatait miként gyűjtjük vagy kezeljük, vagy csak további tájékoztatásra van szüksége jogai gyakorlását illetően, lépjen velünk kapcsolatba a fentebb megadott elérhetőségek valamelyikén, pl.:

·         Küldhet nekünk e- mailtgamma@gammatech.hu címre.

·         Küldhet levelet a 1097 Budapest, Illatos út 11/b. címre

·         Telefonon is megkereshet minket a +36 (1) 205 5771-es számon

Azon fogunk dolgozni, hogy valamennyi felmerülő problémáját megoldjuk, és a lehető legrövidebb időn belül megválaszoljuk minden kérdését.

A fentieken túl panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. További információt a https://naih.hu/ linken talál.

9. Egyéb

E tájékoztatóban esetleg fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

A személyes adatokra vonatkozó információadásra, törlésre, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az érintett ilyen igényét nem teljesítenénk, úgy annak okát 25 napon belül írásban közöljük.

A számunkra megadott személyes adatokat csak speciális esetekben ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatónkat egyoldalú döntésünkkel bármikor módosíthatjuk, időről-időre aktualizálhatjuk. Jelen Tájékoztató bármely jövőbeni módosítását a honlapunkon tesszük közzé.